ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ РЫНОК

Авторы

  • Dmitro Oleksandrovich Kit
  • Zoya Volodimirivna Pichkurova

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-01-005

Ключевые слова:

інформаційний ринок, інновації, інформаційно-комунікаційні технології, програмне забезпечення, апаратне забезпечення.

Аннотация

Наукова стаття присвячена проблемам інтергації України у глобальний інформаційний ринок, оцінці загального рівня розвитку інформаційного ринку України та порівнянні його з іншими країнами світу, а також пошуку засобів вирішення пов’язаних з цим проблем. У

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Список використаних джерел:

Закон України «Про науково-технічну інформацію» / Чинний. Редакція від 19.04.2014 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. – ст.345.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р «Про схвалення стратегії розвитку інформаційного суспільства України» [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.

Глухова Д.А. Тенденції та перспективи розвитку глобальних інформаційних технологій / Д.А. Глухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Випуск 126 (ч. І). – С. 111-116.

Дворнік М.О. Сутність та проблеми розвитку інформаційного

суспільства в Україні / М.О. Дворнік // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013. – № 21. – С. 75-79.

Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як

важлива передумова інноваційного розвитку України: аналіт. доп.

/ Д.В. Дубов, М.А. Ожеван. – К.: НІСМД. – 2013. – 108 с.

Офіційний сайт наукової бази ООН. Звіт ООН згідно електронного урядування-2018 [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018.

Офіційний сайт International Data Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idcukraine.com/ru.

Oфiцiйний сaйт Дepжaвнoї служби стaтистики Укpaїни [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Глобальне дослідження Ukraine High Tech Reporte [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uadn.net/files/ua_hightech.pdf.

Инвестиции в украинские IT-проекты / Блог «Imena. Ua» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imena.ua/blog/investments-for-ua-it-startups.

Global Innovation Index Bloomberg Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://images.businessweek.com.

Speedtest Global Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.speedtest.net/global-index.

Global Digital Report 2018 / We Are Social [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.

References:

The Law of Ukraine "On Scientific and Technical Information" / Valid. Revision of 04/19/2014 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. - 1993. - №33. - p.345.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 15, 2013 No. 386-p "On Approval of the Strategy for the Development of the Information Society of Ukraine". [Electronic Resource]. - Mode of access: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.

Glukhova D.A. Trends and Prospects for the Development of Global Information Technologies / D.A. Glukhova // Actual problems of international relations. - 2015. - Issue 126 (Part I). - P. 111-116.

Dvornik M.O. The essence and problems of information development Society in Ukraine / M.O. Dvornik // Sustainable development of the economy. International Scientific and Production Magazine. - 2013. - № 21. - P. 75-79.

Dubov D.V. Broadband Internet access as an important prerequisite for Ukraine's innovation development: analyst. Add / D.V. Dubov, MA Ozhevan - K .: NIMD. - 2013. - 108 p.

Official site of the UN Science Foundation. United Nations Report for Electronic Governance 2018. [Electronic Resource]. - Mode of access: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018.

Official Website of International Data Corporation. [Electronic Resource]. - Mode of access: http://idcukraine.com/en.

The official site of the most important service of the Utah Statician. [Electronic Resource]. - Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua.

Global Research Ukraine High Tech Reporte[Electronic Resource]. - Mode of access: http://www.uadn.net/files/ua_hightech.pdf.

Investments into Ukrainian IT-projects / Blog “Imena. Ua”. [Electronic Resource]. - Mode of access: http://www.imena.ua/blog/investments-for-ua-it-startups.

Global Innovation Index Bloomberg Rankings. [Electronic Resource]. - Mode of access: http://images.businessweek.com.

Speedtest Global Index. [Electronic Resource]. - Mode of access: https://www.speedtest.net/global-index.

Global Digital Report 2018 / We Are Social. [Electronic Resource]. - Mode of access: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.

Опубликован

2019-01-31

Как цитировать

Kit, D. O., & Pichkurova, Z. V. (2019). ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ РЫНОК. Научный взгляд в будущее, 1(12-01), 81–89. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-01-005

Выпуск

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)