ДЕРЖАВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • Nikolaj Mihajlovich Orlov Харківський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-01-022

Ключові слова:

модель, компетенції, менеджмент, вимоги, алгоритм, архітектор.

Анотація

На основі аналізу літератури та знань про складність фаху архітектора визначено державницькі підходи щодо формування моделі компетенцій майбутніх архітекторів у сфері менеджменту. Обґрунтовані вимоги до моделі компетенцій майбутніх архітекторів у сфері ме

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Література:

Лебедев И. Ю. Подходи к анализу и созданию модели компетенций персоналу предприятий телекоммуникационной сферы [Текст] / И. Ю. Лебедев, Я. А. Собко Научные труды SWorld. Том 14. Выпуск 4 (41), 2015. – С. 54–59.

Мазур И. И. Корпоративный менеджмент. Справочник для профессионалов [Текст] / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге и др. – М. : Высшая школа, 2003. – 1077 с.

Держане управління в Україні: правові, кадрові та організаційні засади: навч. посібник. За загальною редакцією Н. Р. Нижник та В. М. Олуйко [Текст]. – Львів, 2002. Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 352 с.

Бакуменко В. Д. Державне управління. Словник-довідник [Текст] / В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, І. М. Варвар та ін. – К. : УАДУ, 2002. – 225 с.

Брасловец М. Е. Кибернетика [Текст] / М. Е. Брасловец, Т. Ф. Гуревич. – К. : Вища школа, 1977. – 325 с.

Словник іншомовних слів [Текст] / За редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука. – К. : Українська радянська енциклопедія, 1977. – 775 с.

Закони моделювання аудиторії [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ultramadol.blogspot.com/2010/03/30.html.

References:

Lebedev I. Y (2015). Podkhodi k of analizu I sozdaniyu modeli of kompetenciy personnel of predpriyatiy telekommunikacionnoy sfery [Text]/ I. Yu. Lebedev, Ya. a. sobko Nauchnye trudy of Sworld. Tom 14. Vypusk 4 (41). – pp. 54–59.

Mazur I. I.(2003) Korporativnyy management. Spravochnik for professionalov [Text] / I. I. Mazur, In. D. Shapiro, N. G. Ol'derogge I dr. it is M. : Vysshaya school. – 1077 p.

Management Derzhane in Ukraine: legal, skilled and organizational principles: navch. manual. (2002). After the general release of N. R. Nizhnik and V. M. Oluyko [Text]. it is Lviv. Nac. un-t “Lviv politekhnika”. – 352 p.

Bakumenko V. D. (2002). Derzhavne management. Reference dictionary-book [Text] / In. D. Bakumenko, D. O. of Beznosenko, I. M. Varvar but other is K. : UADU.– 225 p.

Braslovec M. E. (1977). Kibernetika [Text] / M. of E. Braslovec, T. F. Gurevich. it is K. : Higher school. – 325 p.

.Dictionary of foreign words (1977). [Text] / After the release of member-correspondent AN UKRAINE of O. of S. Mel'nichuka. it is K. : Ukrainian soviet encyclopa. – 775 p.

.Laws of design of audience [Electronic resource] are access Mode: http://ultramadol.blogspot.com/2010/03/30.html.

Опубліковано

2019-01-31

Як цитувати

Orlov, N. M. (2019). ДЕРЖАВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ. Науковий погляд у майбутнє, 1(12-01), 57–63. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-01-022

Номер

Розділ

Статті